TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 04 / 2021
Đã nhận 101 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.01 %
Đã xử lý 100 hồ sơ
Đúng hạn 99 (99 %)
Trễ hạn 1 (1 %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)